< >

کیت های آموزشی شیمی کیت ایران

کیت شماره 2 پایه 9

کیت آموزش علوم تجربی ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه پایه 9 پس از اتمام مراحل تحقیق به تولید خواهد رسید

کیت شماره 5

کیت آموزش علوم تجربی ویژه سالهای اول، دوم و سوم ابتدایی

کیت شماره 6

کیت آموزش علوم تجربی ویژه دانش آموزان سالهای چهارم، پنچم و ششم ابتدایی